Polityka prywatności, RODO

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej również: RODO, Rozporządzenie) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Krzysztof Adamski „PRIMAR”, ul. Mazowiecka 16/28, 30-036 Kraków, wpisana do CEIDG, tel. +48 12 388-88-20, biuro@primar.krakow.pl, NIP: 676-011-64-96, REGON: 350016398 zwana dalej firmą PRIMAR.
 1. Firma PRIMAR z siedzibą w Krakowie 30-036, przy ul. Mazowieckiej 16/28 (adres biura: 30-074 Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 21), jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas dokonywania procesu zakupu/sprzedaży (Dane osobowe), tj.:
 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • realizacji Państwa zamówień, oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków firmy PRIMAR przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, także ich archiwizacji,
 • ochrony praw firmy PRIMAR zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej w celu zabezpieczenia należnych firmie PRIMAR płatności,
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnej zgody.
 1. Firma PRIMAR może przekazywać Dane osobowe następującym stronom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

4.1. Podmiotom, z którymi firma PRIMAR ma zawartą umowę współpracy („Przetwarzający dane”) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków firmy PRIMAR przewidzianych prawem, ochrony praw firmy PRIMAR zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu firmy PRIMAR w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności firma PRIMAR może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi metrologiczne, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi firma współpracuje w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez firmę PRIMAR oraz wymogami prawa.

4.2. Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania).

4.3. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego.

4.3.1. Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do Państw Trzecich

 1. Macie Państwo prawo do:

5.1. Żądania dostępu do Danych osobowych.

5.2. Sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe.

5.3. Usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”).

5.4. Ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych.

5.5. Przenoszenia Danych osobowych. Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez firmę PRIMAR macie Państwo prawo przesłać innemu podmiotowi,

5.6. Prawo do wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5.7. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych].

 1. Okres przechowywania danych.

6.1. W przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy zgodnie z ordynacją podatkową.

6.2. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: pod adresem e-mail biuro@primar.krakow.pl lub tel. +48 12 388-88-20.